ochrana_osobnych_udajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných  zo strany spoločnosti McDonald's Slovakia spol. s r.o.  Vám ako osobe , ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

Prevádzkovateľ osobných údajov:

McDonald's Slovakia spol. s r.o., Einsteinova 33, Bratislava 851 01 IČO: 31 392 229 

(ďalej len: „McDonald's Slovakia spol. s r.o.“)

Účel spracúvania:

Registrácia a využívanie Intranetu spoločnosti McDonald's Slovakia spol. s r.o.

 

Kategórie príjemcov:

Everis Consultancy Ltd. – poskytovateľ systému Ourlounge

Mailchimp, registrovaná značka skupiny The Rocket Science Group - email

Webnotion s.r.o. - email

SurveyMonkey Europe UC - email

        Zoznam osobných údajov:

 • meno a priezvisko
 • emailová adresa
 • reštaurácie a pracovná pozícia
 • dátum narodenia (dobrovoľný údaj)

 

Doba uchovávania osobných údajov:

Po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu a 60 dní po jeho ukončení.

 

Práva dotknutej osoby:

 • Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
 • Právo na opravu osobných údajov
 • Právo na vymazanie osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • Právo na prenos svojich osobných údajov
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/)
 • Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči spoločnosti McDonald's Slovakia spol. s r.o. si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:

oou@sk.mcd.com