pravidla_podmienky_2018_gdpr

Pravidlá a podmienky používania Ourlounge

Vitajte na Ourlounge. Tieto Pravidlá a podmienky sa vzťahujú na používanie Ourlounge (nachádzajúcom sa na www.ourlounge.sk)

McDonald’s Slovakia, spol. s r. o. so sídlom Einsteinova 33, Bratislava 851 01, IČO: 31392228, (ďalej len McDonald’s) zriadil ourlounge pre vašu osobnú zábavu, informatívnosť a komunikáciu. Váš prístup je predmetom týchto Pravidiel a podmienok. Vstupovaním a prechádzaním ourlounge prijímate tieto Pravidlá a podmienky. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nemali by ste ourlounge používať.

 1. Vaše používanie a povolenie na prístup do ourlounge (a materiály a obsah dostupné cez ourlounge) je privilégium a nie právo a je predmetom dodržiavanie týchto Pravidiel a podmienok. Ak sa rozhodnete stiahnuť si ourlounge App, tieto Pravidlá a podmienky sa na to budú vzťahovať tiež. Právo prístupu na ourlounge patrí osobe, ktorej McDonald’s pridelil užívateľské meno a heslo pre tento účel a ourlounge môže používať len v období, kedy trvá pracovný pomer medzi ním a McDonald’s alebo McDonald’s franšízou na Slovensku alebo mu bol udelený iným spôsobom práve od McDonald’s. Ourlounge nemôže byť použitý žiadnym iným spôsobom, ktorý nie je povolený od McDonald’s. Váš prístup do ourlounge bude odmietnutý a môže byť ukončený, ak váš pracovný pomer s vyššie uvedenými z akéhokoľvek dôvodu skončí.
 2. Je vašou zodpovednosťou, udržať vaše heslo v diskrétnosti a ste zodpovedný za akúkoľvek činnosť, ktorá prebehne na ourlounge pod vaším užívateľským menom a heslom. Z tohto dôvodu nemôžete udeliť nikomu inému prístup k svojmu užívateľskému menu a heslu alebo umožniť prístup na ourlounge niekomu, kto nie je zaregistrovaný. Nemôžete sa snažiť prihlásiť ako iný používateľ. Ste uzrozumený s tým, že ste plne zodpovedný za všetky aktivity spojené s vaším používateľským menom, vrátane akýchkoľvek dát, obsahu a/alebo materiálov, do ktorých máte prístup, odosielate, prijímate alebo prenášate cez ourlounge. Ak viete o tom alebo upodozrievate niekoho z toho, že pozná vaše užívateľské meno a heslo, musíte nás bezodkladne kontaktovať na lenka.bincikova@sk.mcd.com.
 3. Vyhradzujeme si právo pozastaviť a / alebo ukončiť váš prístup do ourlounge z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, bez obmedzenia, akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok. Taktiež si vyhradzujeme právo na zmenu, pozastavenie alebo prerušenie akéhokoľvek aspektu ourlounge kedykoľvek vrátane dostupnosti akéhokoľvek obsahu nášho ourlounge bez predchádzajúceho upozornenia.
 4. Ak po ukončení vyšetrovania bude dôkaz o zneužití ourlounge, budete podliehať disciplinárnym postupom uvedeným v príslušnej zmluve s McDonald‘s alebo inými príslušnými internými disciplinárnymi politikami a právnymi predpismi až do doby, vrátane ukončenia vášho zamestnania v závislosti od závažnosti porušenia. Vyhradzujeme si právo zrušiť váš účet a zabrániť registrácii na nový účet, ak je bezpečnosť vášho účtu akýmkoľvek spôsobom a z akéhokoľvek dôvodu ohrozená.
 5. Počas vašej plánovanej pracovnej doby by ste mali používať ourlounge na účely autorizovaného školenia a tréningu. Ak sa rozhodnete pre prístup a využitie ourlounge mimo plánovaného pracovného času z akéhokoľvek dôvodu, nebude to znamenať dodatočný pracovný čas.
 6. Súhlasíte, že všetky informácie, špecifikácie a iné údaje na ourlounge budete považovať za dôverné a nikdy nebudete bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti McDonald's priamo alebo nepriamo informovať tretiu stranu.
 7. Informácie nachádzajúce sa na ourlounge sú len všeobecné usmernenia a nemali by ste sa na tieto usmernenia spoliehať bez odbornej rady.
 8. Obsah ourlounge ani jeho časti nesmie byť distribuovaný, reprodukovaný, upravený, prenášaný, opätovne použitý, preložený alebo použitý na verejné alebo komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti McDonald's. Môžete si však stiahnuť jednu kópiu materiálov obsiahnutých alebo zobrazených na ourlounge a vytlačiť stránky ourlounge iba na nekomerčné osobné použitie za predpokladu, že a) neodstránite ani nezmeníte žiadne autorské a iné vlastnícke upozornenia uvedené na materiáloch; b) všetky použitia sú len na zákonné účely.
 9. Aplikácia ourlounge, ourlounge a obsah, funkčnosť a dizajn ourlounge sú chránené autorskými právami, ochrannými známkami, právami k dizajnu a inými právami duševného vlastníctva vlastnenými spoločnosťou McDonald's alebo používanými na základe licencie treťou osobou alebo členom spoločnosti McDonald's family; týmto výrazom máme na mysli spoločnosť McDonald's Corporation a každú z jej dcérskych spoločností spolu s príslušnými franšízantmi a určitými vybranými spoločnosťami (ktoré sú našimi partnermi, ktorí vykonávajú funkciu, ako napríklad poskytovanie odmien v rámci našich propagácií a ponúk alebo agentúr a dodávateľov, ktorých sme si ponechali, aby nám pomohli efektívnejšie plniť objednávky, riadiť a konať propagačné akcie a ponuky, poskytovať technickú pomoc a podporu a vykonávať ďalšie funkcie na podporu našich marketingových aktivít a ourlounge). Nič z ourlounge, nášho obsahu, našej funkcionality alebo nášho dizajnu ani žiadnej časti žiadneho z nich nemožno použiť akýmkoľvek spôsobom, s výnimkou tak, ako je uvedené v týchto Podmienkach alebo v texte na ourlounge.
 10. S využitím ourlounge súhlasíte s tým, že McDonald's a jeho dodávatelia tretích strán môžu zhromažďovať, prenášať a používať určité údaje o vás vrátane osobných údajov (napríklad vaše krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, pridelenie zamestnávateľa a reštaurácie, používateľ meno a identifikačné číslo) spolu s agregovanými a technickými údajmi vo vzťahu k vášmu používaniu, ako aj údaje o zariadení, systéme a našom softvéri a perifériách, z ktorých prichádzate do ourlounge, s cieľom uľahčiť poskytovanie aktualizácií softvéru a podporu týkajúcu sa stránok a na uľahčenie zlepšenia a poskytovania stránok. Spoločnosť McDonald's môže tiež použiť technické údaje na presadzovanie týchto Podmienok používania. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne ​​svojmu miestnemu subjektu McDonald's (vášmu zamestnávateľovi), aby ste to urobili, použite e-mailovú adresu peter.trnka@sk.mcd.com, adriana.bohacova@sk.mcd.com. Okrem toho máte právo na informácie a prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, ich vymazanie, právo na obmedzenie spracovania, právo na prenos údajov a právo podať sťažnosť na úrad pre osobné Ochrana údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/). Váš súhlas sa udeľuje na dobu existencie účelu spracovania osobných údajov, napr. na dobu trvania vášho zamestnania. Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené poskytovateľovi našej platformy, spoločnosti EVERIS CONSULTANCY, Ltd. Vaše osobné údaje nebudú prevedené do tretích krajín.
 11. Spoločnosť McDonald's nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú, vrátane, ale bez obmedzenia, akéhokoľvek zlyhania výkonu, chyby, vynechania, prerušenia, chyby, oneskorenia prevádzky prenosu, počítačového vírusu alebo zlyhania linky na ourlounge alebo používanie alebo spoliehanie sa na akýkoľvek obsah zobrazený na ourlounge.
 12. Každá komunikácia alebo materiál, ktorý prenášate do ourlounge elektronickou poštou alebo iným spôsobom vrátane údajov, otázok, pripomienok, návrhov, myšlienok, grafiky a podobne, je a nebude považovaný za nedôverný a nechránený. dodržiavajte naše pravidlá ochrany osobných údajov v súvislosti s akýmikoľvek osobnými informáciami, ktoré od vás dostávame. Všetko, čo odovzdáte alebo odosielate, sa podľa nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov stane výhradným vlastníctvom (v rozsahu povolenom zákonom) a môže byť použité spoločnosťou McDonald's alebo inými členmi McDonald's Family alebo v jej mene buď kedykoľvek a pre akýkoľvek účel, vrátane, ale nie výlučne, reprodukcie, zverejňovania, prenosu, uverejňovania a vysielania. Okrem toho spoločnosť McDonald's môže slobodne využívať akékoľvek nápady, koncepty, know-how alebo techniky obsiahnuté v akejkoľvek komunikácii, ktorú odošlete do ourlounge pre akýkoľvek účel, vrátane, ale nie výlučne, vývoja, výroby a marketingu produktov využívajúcich takéto informácie.
 13. Nesmiete uverejňovať ani prenášať žiadne protiprávne, podvodné, urážlivé, hanlivé, obscénne, pornografické, sexuálne explicitné, profánne, ohrozujúce, násilné, násilné, diskriminačné, nenávistné, urážajúce, obťažujúce alebo inak nežiaduce obsahy akéhokoľvek druhu, okrem iného, akékoľvek prenosy, ktoré predstavujú alebo povzbudzujú správanie, ktoré by predstavovalo trestný čin, spôsobilo vznik občianskoprávnej zodpovednosti alebo iným spôsobom porušilo akýkoľvek príslušný zákon pri odosielaní, účtovaní, zdieľaní alebo prispievaní informácií do ourlounge. Okrem toho nesmiete odosielať ani prenášať žiadne informácie, vrátane obrázkov, ktoré spôsobujú inváziu do súkromia inej osoby alebo inak porušuje alebo porušuje práva inej osoby (vrátane práv duševného vlastníctva, ako sú autorské práva). Spoločnosť McDonald's si vyhradzuje právo odstrániť akékoľvek príspevky, ktoré vykonáte na ourlounge, ak podľa nášho názoru váš príspevok nie je v súlade s týmto odsekom 1.
 14. Spoločnosť McDonald's nekontrolovala žiadne webové stránky prepojené s ourlounge a nenesie zodpovednosť za obsah stránok mimo lokality a nepodporuje ich. Ak pristupujete k ľubovoľným stránkam mimo stránky alebo k iným stránkam, je to len na vlastné riziko a odporúčame, aby ste si prečítali zmluvné podmienky a vyhlásenie o ochrane osobných údajov týchto stránok.
 15. Pokiaľ nie je uvedené inak alebo kontext nevyžaduje inak, ourlounge sa vzťahuje iba na firmu McDonald's na Slovensku.
 16. Spoločnosť McDonald‘s kontroluje a prevádzkuje ourlounge z vyššie uvedeného sídla. Všetky informácie týkajúce sa ourlounge by mali byť adresované McDonald's Loungemaster-ovi peter.trnka@cz.mcd.com. To sa nevzťahuje na otázky týkajúce sa vašich osobných údajov a/alebo nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré by mali byť adresované na oou@sk.mcd.com (oou – ochrana osobných údajov).
 17. Akékoľvek vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti obsiahnuté v týchto zmluvných podmienkach sa bude uplatňovať len v maximálnom rozsahu povolenom zákonmi Slovenskej republiky.
 18. Zodpovedáte za dodržiavanie platných miestnych zákonov týkajúcich sa používania alebo inak spojených s ourlounge. V rozsahu, v akom by ourlounge alebo akákoľvek činnosť zamýšľaná pomocou ourlounge porušovala akýkoľvek zákon inej jurisdikcie ako je Slovensko, potom máte zakázané pristupovať do ourlounge alebo sa pokúšať pokračovať v takejto činnosti, a toto ustanovenie musí byť nadradené všetkým ostatným ustanoveniam týchto Podmienok.
 19. Na akékoľvek použitie ourlounge sa vzťahujú právne predpisy Slovenskej republiky a akýkoľvek spor vyplývajúci z takéhoto použitia alebo inak v súvislosti s ourlounge podlieha výlučnej právomoci súdov Slovenskej republiky.
 20. Všetky informácie uvedené na ourlounge sa vzťahujú iba na Slovensko a sú správne v čase uverejnenia, ale môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Nie je určený na to, aby viedol k vzniku právne záväznej povinnosti a nemožno ho považovať za akékoľvek zastúpenie v žiadnej veci.
 21. Spoločnosť McDonald's si vyhradzuje právo k zmene, revidovaniu alebo zmene týchto Podmienok kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Ak tak urobíme, na tejto stránke uverejníme aktualizované zmluvné podmienky a v dolnej časti uvedieme dátum posledného aktualizovania týchto Podmienok. Pokračovanie v používaní ourlounge po takýchto zmenách znamená, že ste prijali nové podmienky. Tieto podmienky by ste mali pravidelne kontrolovať, aby ste boli informovaní o akýchkoľvek zmenách, ktoré vás môžu ovplyvniť.

 

Tieto podmienky boli naposledy aktualizované 30.10. 2020.

Ak chcete vyhľadávať a požiadať o pracovnú ponuku v spoločnosti McDonald's, navštívte stránku: http://mcdonalds.topjobs.sk/.