vseobecne_prehlasenie

McDonald’s

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov stanovené oddelením ľudských zdrojov

Úvod

Zaväzujeme sa chrániť súkromie a bezpečnosť informácií, ktoré zhromažďujeme a používame na účely súvisiace so zamestnaním a pre správu našej funkcie ľudských zdrojov. Pripravili sme toto vyhlásenie (ďalej len „vyhlásenie o ochrane osobných údajov“ alebo „vyhlásenie“), aby sme lepšie vysvetlili, ako korporácia McDonald's a jej dcérske spoločnosti v úplnom vlastníctve (kolektívne označované ako „spoločnosť McDonald's“, „my“, „nás“ „náš“ v tomto vyhlásení), spravuje osobné údaje, ktoré sú zhromažďované a používajú sa v priebehu pracovného pomeru.

Toto vyhlásenie pozostáva z dvoch častí – z globálne platného vyhlásenia a dodatku špecifického pre daný trh. Táto úvodná časť popisuje štandardy vo vzťahu k tomu, ako spoločnosť McDonald's ako celok zhromažďuje a riadi informácie týkajúce sa zamestnania a ľudských zdrojov. V danom rozsahu existujú obmeny v rámci konkrétneho trhu alebo ďalšie informácie, ktoré sa vyžadujú, aby boli predložené podľa príslušného zákona. Z toho dôvodu bol pripojený dodatok k lokálnemu trhu. Na účely tohto vyhlásenia ako celku je McDonald's Slovakia spol. s r.o., so sídlom Kráľovské údolie 1, Bratislava 811 02, IČ 31 392 229, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 8686/B, dátovým správcom Vašich osobných údajov.

Rozsah a použitie

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na osobné informácie (t.j. akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby), ktoré zhromažďujeme, alebo ktoré nám inak poskytli naši súčasní alebo bývalí zamestnanci, či už písomne, elektronicky alebo ústne. V niektorých prípadoch to zahŕňa aj informácie iných strán, ako sú rodinní príslušníci, závislé osoby, oprávnené a iné osoby, od ktorých informácie získavame na základe alebo v dôsledku vzťahu, ktorý tieto strany majú so súčasným alebo bývalým zamestnancom spoločnosti McDonald's. Toto vyhlásenie sa nevzťahuje na informácie o osobách, ktoré sú zamestnané našimi nadobúdateľmi franchisingu, ktoré sú vlastnené a prevádzkované nezávisle. Naši nadobúdatelia franchisingu si zachovávajú samostatné politiky a postupy v oblasti zamestnávania. Toto vyhlásenie sa tiež nevzťahuje na informácie zhromažďované od budúcich zamestnancov počas procesu náboru.

Aké informácie zhromažďujeme a spracovávame

Zhromažďujeme osobné informácie pre správu a riadenie našej funkcie ľudských zdrojov. Skutočné zhromaždené osobné údaje sa budú líšiť v závislosti od Vášho postavenia ako súčasného alebo bývalého zamestnanca, ako aj od charakteru Vašej pozície a funkcie.

V rámci bežných aktivít v oblasti ľudských zdrojov môžeme zhromažďovať nasledujúce osobné údaje:

 Kontaktné údaje, ako je Vaše meno, adresa, telefónne čísla (domáce aj mobilné), e-mailová adresa a kontaktné núdzové informácie;

 Pohlavie, dátum narodenia, rodinný stav, miesto narodenia, rodný alebo sobášny list, národnosť;

 Vaše číslo sociálneho poistenia, pas alebo iné národné identifikačné číslo;

 Informácie o bankovom účte;

 Štatút pobytu a pracovného povolenia;

 Predchádzajúce zamestnania, vzdelanie, odborné certifikácie, jazykové schopnosti, referencie, odporúčacie listy a poznámky k pohovoru;

 Dátum Vášho prijatia do zamestnania, titul/pozíciu, platové triedy a oddelenie, kontaktné údaje týkajúce sa práce, dátum(y) povýšenia, pracovné skúsenosti, technické znalosti a odborné kurzy;

 Plat, bonus, dlhodobú motiváciu a poskytnuté prémie;

 Nemocenské, záznamy o pracovných absenciách, žiadostiach a nárokoch na dovolenku, o hodnotení výkonnosti, disciplinárnych konaniach a konaniach v súvislosti so sťažnosťami;

 Používateľské mená, heslá a ďalšie jedinečné identifikačné čísla, či už sú Vám pridelené spoločnosťou McDonald's alebo ste si ich vybrali Vy;

 Elektronický obsah, ktorý ste vyrobili alebo ste dostali prostredníctvom počítačových systémov spoločnosti McDonald's vrátane dokumentov, informácií a e-mailov a iných elektronických komunikácií prenášaných alebo prijatých prostredníctvom počítačových systémov spoločnosti McDonald's;

 Dôchodky, investičné účty, poistenie a iné súvisiace informácie o dávkach (ktoré môžu zahŕňať informácie o Vašom manželovi/manželke, deťoch a ostatných oprávnených závislých osobách a príjemcoch);

2

 

 

 Informácie potrebné na dodržiavanie miestnych právnych predpisov, súdnych požiadaviek alebo orgánov činných v trestnom konaní;

 Dátum odstúpenia alebo ukončenia pracovného pomeru, dôvod na odstúpenie alebo ukončenie pracovného pomeru, ďalšie informácie týkajúce sa ukončenia zamestnania;

 Zaznamenané informácie o bezpečnostných systémoch vrátane kľúčových systémov na vkladanie kariet a kamerových systémov;

 Potvrdenia týkajúce sa pravidiel spoločnosti McDonald's, ako sú naše štandardy podnikania;

 Hlasové správy, e-maily a iné korešpondencie týkajúce sa pracovných produktov a komunikácie vytvorené, uložené alebo prenášané pomocou počítačového alebo komunikačného zariadenia spoločnosti McDonald's;

 Číslo vodičského preukazu, informácie o evidencii vozidla a informácie o ŠPZ a histórii jázd; a

 Fotografie.

 

Okrem toho môžeme spracovávať určité špeciálne kategórie informácií, ak sú tieto informácie potrebné na vykonávanie záväzkov a na uplatňovanie práv spoločnosti McDonald's alebo Vašich práv v oblasti pracovného práva, práva o sociálnom zabezpečení alebo sociálnej ochrane, na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov a s Vaším súhlasom. Takéto osobitné kategórie informácií môžu zahŕňať:

 Informácie o etnickom pôvode a náboženstve;

 Informácie o fyzických obmedzeniach, špeciálnych potrebách a iných liečebných a zdravotných zariadeniach na pracovisku;

 Biometrické identifikátory a informácie, ako sú odtlačky prstov a vzory odtlačkov prstov; a

 Ak to povoľuje zákon a je to primerané vzhľadom na funkciu, ktorú má zamestnanec vykonávať, tak aj previerky solventnosti a trestné previerky, testovanie na drogy a alkohol a ďalšie detekčné postupy.

 

Typy osobných údajov, ktoré sme skutočne získali v súlade s týmto vyhlásením, sa môžu líšiť v závislosti od právomoci k právomoci v súlade s platnými právnymi predpismi. Vaše rozhodnutie o poskytnutí určitých druhov informácií je na dobrovoľnej báze. Musíme však spracovať určité informácie, aby sme zvládli naše povinnosti ako zamestnávateľ a boli tak schopní uskutočniť s Vami zmluvný vzťah.

Ako Vaše informácie používame

Zhromažďujeme a používame osobné údaje na niekoľko účelov týkajúcich sa zamestnania:

Uskutočnenie nášho zmluvného vzťahu ako zamestnávateľ

 Účely zamestnávania a riadenia pracovných síl vrátane náboru, školenia a rozvoja, riadenia výkonnosti, strategického plánovania, plánovania a ukončenia zastúpenia;

 Plánovanie a správa odmeňovania, miezd, daní, poistení, dôchodkov a dávok; a

 Správa a údržba našich plánov poskytovania služieb v oblasti zdravia vrátane pracovných úrazov a povinností zaznamenávania chorôb.

 

Legitímne záujmy, ktoré plníme ako zamestnávateľ

 Súhrnné porovnávanie výkonnosti, štatistické vykazovanie a analýzy na (i) riadenie našej pracovnej sily a vykonávanie našich obchodných operácií, (ii) zhromažďovanie demografických informácií o našich zamestnancoch a (iii) určenie, ako lepšie prideľovať zdroje a zlepšovať naše služby;

 Monitorovanie a ochrana bezpečnosti a využívania našich sietí, komunikácií a systémov, kancelárií a zariadení, správ, majetku a infraštruktúry;

 Zabezpečenie kontinuity podnikania; a

 Vedenie prieskumov zamestnancov a iných podobných iniciatív v oblasti ľudských zdrojov na meranie angažovanosti zamestnancov.

 

Účely, ktoré boli Vami autorizované

 Správa účasti zamestnancov na rôznych programoch a službách ponúkaných oprávneným zamestnancom.

 

Dodržiavanie platných zákonov

 Dodržiavanie zákonných povinností;

3

 

 

 Riešenie sporov a sťažností, interné vyšetrovania a previerky, audit, dodržiavanie predpisov a rizikový manažment;

 Dodržiavanie povinností uchovávať a podávať správy;

 Dodržiavanie súdnych alebo správnych nariadení týkajúcich sa jednotlivých zamestnancov; a

 Vytváranie, uplatňovanie alebo obrana proti právnym nárokom.

 

V prípade, že je akékoľvek predpokladané použitie informácií v tomto vyhlásení nekonzistentné alebo mimo rámec vyššie uvedených spôsobov použitia, budeme o tom informovať na zbernom mieste.

Ako zhromažďujeme informácie

Tieto informácie môžete poskytnúť priamo spoločnosti McDonald's, môžu byť interne vygenerované spoločnosťou McDonald's alebo nám ich môžu poskytnúť tretie strany na účely riadenia pracovného pomeru. Ako budú Vaše údaje skutočne zhromažďované a použité, bude závisieť od toho, či ste súčasným alebo bývalým zamestnancom spoločnosti McDonald's, ako aj od platného práva v príslušnej jurisdikcii, ktoré môže obsahovať určité požiadavky na zhromažďovanie, používanie a zverejňovanie týchto informácií.

Ako zverejňujeme a zdieľame Vaše informácie

Aby ste mohli vykonávať služby a ciele súvisiace so zamestnaním, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení, informácie o Vás sa môžu zdieľať s ostatnými zamestnancami spoločnosti McDonald's, ktorými sú Vaši manažéri, zamestnanci oddelenia ľudských zdrojov, ako aj ďalší zamestnanci a jednotlivci v spoločnosti McDonald's.

Informácie o Vás môžu byť tiež zdieľané s rôznymi tretími stranami mimo spoločnosti McDonald's za účelom poskytovania vyššie uvedených služieb, správy a riadenia nášho programu oddelenia ľudských zdrojov, a zároveň tak, aby spoločnosť McDonald's dodržiavala platné zákony. Tieto tretie strany zahŕňajú:

 Poskytovateľov dávok, ktorými sú naši poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a poistenia;

 Nezávislých poskytovateľov služieb vrátane dodávateľov, subdodávateľov a konzultantov, ktorí poskytujú služby spoločnosti McDonald's; a

 Vládne orgány vrátane regulačných orgánov, orgánov činných v trestnom konaní alebo verejných subjektov, akými sú miestne daňové orgány.

 

Sme oprávnení taktiež zdieľať informácie s tretími stranami, v nasledovných prípadoch:

 Ak v dobrej viere veríme, že zverejnenie sa vyžaduje v súlade so súdnym konaním, súdnym príkazom, predvolaním, zatykačom alebo právnym postupom a takéto zverejnenie je v súlade s miestnymi zákonmi;

 V prípade zlúčenia alebo akvizície, predaja majetku, prevodu niektorých alebo všetkých obchodných aktivít spoločnosti McDonald's alebo inej súvisiacej transakcie; a

 Ak v dobrej viere veríme, že zverejnenie je požadované zákonom alebo na ochranu bezpečnosti našich zamestnancov, verejnosti alebo majetku spoločnosti McDonald's.

 

Prenášanie údajov a centralizované spracovávanie

Podobne ako v mnohých globálnych podnikoch máme centralizované a outsourcované rôzne aspekty nášho podnikania, aby sme zlepšili spôsob, akým riadime a spravujeme náš program oddelenia ľudských zdrojov. V dôsledku toho, a aby sme Vám mohli poskytnúť služby v tomto vyhlásení, môže byť potrebné preniesť Vaše informácie do inej krajiny než, kde boli pôvodne zozbierané, alebo mimo Vašej krajiny trvalého pobytu. Tieto prevody sa môžu uskutočniť do akejkoľvek pobočky spoločnosti McDonald's po celom svete (podľa potreby), ako aj nezávislým poskytovateľom služieb, ktorí pomáhajú spoločnosti McDonald's riadiť a spravovať program oddelenia ľudských zdrojov. Niektoré z týchto prenosov údajov môžu spadať pod rámec tzv. Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a Švajčiarskom a USA (Privacy Shield). Ďalšie informácie nájdete v oznámení o Štíte na ochranu osobných údajov na konci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Bezpečnosť

Zaviedli sme príslušné technické, fyzické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré sú určené na ochranu pred neoprávneným prístupom, zverejnením, poškodením alebo stratou osobných údajov. Nemožno zaručiť, aby zhromažďovanie, prenos a ukladanie informácií bolo úplne bezpečné. Prijímame však také zaisťovacie opatrenia, aby bola k dispozícii vhodná bezpečnostná ochrana, ktorá Vaše informácie ochráni.

Uchovávanie informácií 4

 

Pokiaľ nie je špecifikované obdobie na uchovávanie prípustné alebo povolené podľa platných zákonov, spoločnosť McDonald's si ponechá Vaše osobné údaje len na čas potrebný na splnenie účelov uvedených v tomto vyhlásení. To znamená, že v niektorých prípadoch môžeme uchovávať Vaše osobné informácie na určitú dobu po skončení Vášho zmluvného vzťahu so spoločnosťou McDonald's. Naše politiky uchovávania odrážajú platný miestny štatút premlčaných lehôt a vnútroštátne zákonné záväzky spoločnosti McDonald's.

Výber a prístup k informáciám

Chceme zabezpečiť, aby ste mali k dispozícii potrebné nástroje na kontrolu informácií, ktoré nám poskytujete. Taktiež je dôležité, aby ste nás kontaktovali, aby sme mali k dispozícii vždy presné a aktuálne informácie.

V závislosti od Vašej lokality môžete mať nárok na prístup k vymazaniu, obmedzeniu a namietaniu voči spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré má spoločnosť McDonald's vo svojej úschove. V takýchto prípadoch nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese dataquestions@us.mcd.com.

Tieto žiadosti budú preskúmané a spracované v súlade s miestnymi zákonmi. Ak sa nachádzate v členskom štáte Európskej únie, pozrite si dodatok k miestnemu trhu, kde nájdete ďalšie informácie o Vašich právach v tejto oblasti.

Otázky a sťažnosti

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa zhromažďovania a správy Vašich informácií spoločnosťou McDonald's podľa tohto Vyhlásenia, môžete sa na nás obrátiť:

 E-mailom: dataquestions@us.mcd.com

 

 Poštou: Attn: Global Data Protection Office

 

McDonald’s Corporation

Dept. 282

2915 Jorie Boulevard

Oak Brook, IL 60523, USA

 Telefonicky: +1 (800) 244-6227

 

Zmeny tohto vyhlásenia

Čas od času môžeme toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pozmeniť, upraviť alebo doplniť, aby sme vyhoveli rozvíjajúcemu sa regulačnému prostrediu alebo spôsobu, akým podnikáme. V súvislosti s akýmikoľvek platnými právnymi požiadavkami na dodatočné podanie oznámenia a/alebo získanie súhlasu, budú všetky zmeny tohto vyhlásenia oznámené prostredníctvom existujúcich komunikačných kanálov a zdrojov spoločnosti McDonald’s.

Dátum nadobudnutia účinnosti

1. 3. 2018 5

 

Dodatok pre jednotlivcov umiestnených v rámci Slovenskej republiky

Nasledujúce ustanovenia sú doplňujúce a určené na doplnenie vyššie uvedeného obsahu.

Miestny správca dát

McDonald's Slovakia spol. s r.o., je dátovým správcom Vašich osobných údajov. McDonald's Slovakia spol. s r.o. je situovaný na adrese Kráľovské údolie 1, Bratislava 811 02, IČ 31 392 229, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 8686/B.

Dozorný úrad: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Medzinárodné presuny dát

Osobné informácie, ktoré o Vás zhromažďujeme, môžeme previesť podľa účelov opísaných v tomto vyhlásení do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za krajiny s primeranou ochranou dát. Môžeme previesť Vaše osobné údaje predovšetkým do Spojených štátov amerických. Korporácia McDonald’s je členom rámca o Štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a Švajčiarskom a USA (Privacy Shield). Ďalšie informácie nájdete v oznámení o Štíte na ochranu osobných údajov na konci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Používame vhodnú bezpečnostnú ochranu na prenos osobných údajov medzi našimi pridruženými spoločnosťami v rôznych jurisdikciách a v prípade potreby sme pre tieto účely zaviedli štandardné zmluvné doložky kontrolórov Európskej únie alebo inú takúto ochranu. Ak chcete získať kópiu týchto doložiek alebo ďalšie informácie o prevodoch informácií, adresujte, prosím, tieto požiadavky na e-mailovú adresu dataquestions@us.mcd.com.

Výber a prístup k informáciám

Ak sa nachádzate v Európskej únii, máte ďalšie práva týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov vrátane práva na:

  • Požiadanie o prístup k Vašim osobným údajom a získanie ich kópie;
  • Požiadanie o zaslanie Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, alebo inej spoločnosti;
  • Opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.
  • Právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie k nášmu spracovávaniu Vašich osobných údajov na základe nášho legitímneho záujmu vrátane profilovania, ako je opísané vyššie v časti „Legitímne záujmy, ktoré plníme ako zamestnávateľ“;
  • Právo na požiadanie o vymazanie svojich osobných údajov vrátane akýchkoľvek odkazov, kópií alebo replikácií takýchto informácií, ako to umožňuje príslušný zákon. To platí napríklad v prípade, keď sú Vaše informácie neaktuálne alebo to už nie je potrebné ani zákonné, aby sme si ich ponechali alebo zrušíte svoj súhlas s našim spracovaním založeným na základe takéhoto súhlasu alebo keď ste úspešne namietali proti nášmu spracovaniu;
  • Obdržať obmedzenie spracovania, keď odpovieme na Vašu žiadosť alebo sťažnosť týkajúcu sa (i) presnosti Vašich osobných údajov, (ii) našich legitímnych záujmov na spracovanie takýchto informácií alebo (iii) zákonnosti našich spracovateľských činností; a
  • Stiahnutie svojho súhlasu kedykoľvek, kde sa dobrovoľne zúčastňujete iniciatív spoločnosti McDonald's.

 

Upozorňujeme Vás, že ak sa rozhodnete zrušiť Váš súhlas, nebudete sa môcť podieľať ani profitovať na programoch, službách a iniciatívach, na ktoré ste nám svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov poskytli.

Tieto práva môžete uplatniť bezplatne. Podľa platného zákona však môže spoločnosť McDonald's účtovať primeraný poplatok alebo odmietnuť konať na žiadosť, ak je zjavne neopodstatnená alebo prehnaná, najmä z dôvodu jej opakujúceho sa charakteru. V niektorých situáciách spoločnosť McDonald's môže odmietnuť konať alebo ukladať obmedzenia na zverejnené informácie, ak je napríklad pravdepodobné, že zverejnenie nepriaznivo ovplyvní práva a slobody iných osôb, poškodí vykonanie alebo vymožiteľnosť práva alebo zasahuje do prebiehajúcich alebo budúcich sporov.

Máte tiež právo podať sťažnosť na spracovávanie Vašich osobných údajov na dozornom orgáne v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, na pracovisku alebo mieste údajného porušenia.

Potvrdzujeme a zaväzujeme sa, že nebudeme spracovávať údaje týkajúci sa náboženstva a etnického pôvodu. 6

 

Oznámenie o Štíte na ochranu osobných údajov

Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a Švajčiarskom a USA (Privacy Shield)

Korporácia McDonald’s („ďalej len spoločnosť McDonald’s“) sa zúčastňuje rámca o Štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a Švajčiarskom a USA („ďalej len Štít na ochranu osobných údajov“). Spoločnosť McDonald's dodržiava zásady Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a Švajčiarskom a USA s ohľadom na osobné údaje podliehajúce vyhláseniu o ochrane osobných údajov, ktoré dostáva od dcérskych spoločností McDonald's v rámci EÚ a Švajčiarska. Ak chcete mať prehľad o zozname členov Štítu na ochranu osobných údajov a certifikácie spoločnosti McDonald's na ochranu osobných údajov, kliknite sem.

Spoločnosť McDonald's môže využívať nezávislých poskytovateľov služieb, aby jej vypomáhali pri spracovávaní osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Spoločnosť McDonald's podľa rámca na ochranu osobných údajov zodpovedá za to, ak títo poskytovatelia služieb spracúvajú takéto osobné informácie spôsobom, ktorý je v rozpore s dohodnutým rámcom. Spoločnosť McDonald's je v takom prípade zodpovedná za udalosť, ktorá spôsobila túto škodu.

Záväzky spoločnosti McDonald's v rámci štítu na ochranu osobných údajov podliehajú vyšetrovacím a vynútiteľným právomociam Federálneho obchodného výboru USA. Spoločnosť McDonald's môže byť vyzvaná, aby zverejnila osobné informácie v nadväznosti na zákonné požiadavky verejných orgánov vrátane plnenia požiadaviek národnej bezpečnosti alebo dodržiavania zákonov.

Môžete sa obrátiť na spoločnosť McDonald's s otázkami, obavami alebo sťažnosťami týkajúcimi sa účasti spoločnosti McDonald's na ochrane súkromia zaslaním e-mailu na adresu dataquestions@us.mcd.com. Ak problém ostane nevyriešený aj po kontaktovaní spoločnosti McDonald's, máte právo adresovať sťažnosti orgánom na ochranu údajov Európskej únie alebo Švajčiarska (ďalej len „DPA“). Ak chcete získať informácie o tom, ako kontaktovať orgán na ochranu údajov vo Vašej krajine, kliknite sem. Pre informácie o Švajčiarskom orgáne na ochranu údajov kliknite sem. Spoločnosť McDonald's sa zaväzuje spolupracovať s orgánom na ochranu údajov Vašej krajiny a s akýmkoľvek výborom zriadeným orgánmi na ochranu údajov a taktiež sa zaväzuje dodržiavať pokyny, ktoré poskytujú v súvislosti s osobnými informáciami, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré spoločnosť McDonald's uplatňuje v USA.